Opleidingen

Omdat niemand veilig is voor hartfalen, maar iedereen een leven kan redden door de 4 stappen te kennen die tijdens een incident moeten worden genomen, maakt HSE en prioriteit van om u te trainen !

Hoog kwalitatieve, theoretische EN praktische training, gegeven door gezondheidsprofessionals met jarenlange ervaring in de spoedeisende medische wereld

BLS en PBLS opleiding

Basic Life Support + AED-gebruik
Voor wie ? Iedereen 
Pediatric Basic Life Support + AED gebruik
Voor wie ? Vooral mensen die in contact komen met vroege kinderjaren

Basis EHBO-Opleiding
+ Jaarlijkse recycling 

Voor wie ? Iedereen maar vooral bedrijven met meer dan 20 werknemers onderworpen aan verplichtingen in verband met het Koninklijk Besluit van 2010 van de FOD werkgelegenheid

Specifieke opleiding

In het geval dat risico's specifiek verband houden met de activiteit van uw bedrijf (elektrocutie, brandwonden, hitte, ...). Wij bieden je de opleiding die het beste bij je past. support@hse-group.eu

SAV/Veelgestelde vragen

Neem eerst altijd contact op met uw toegewijde verkoopvertegenwoordiger of rechtstreeks via e-mail support@optimapharma.be

Retourneer uw defecte artikel naar ons en wij zullen het voor u vervangen

U heeft een herroepingsrecht waardoor u (met enkele uitzonderingen) een overeenkomst voor verkoop op afstand herroepen, zonder uw beslissing. U heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de dag waarop u (of een derde andere dan de vervoerder en door u aangewezen) fysiek in bezit nemen van de goederen.


Opmerkingen : In het geval van meerdere producten besteld in één bestelling en los geleverd, de herroepingstermijn gaat in op de dag waarop u (of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangewezen) nemen fysiek bezit van het laatste goed. In het geval van de levering van een goed bestaande uit loten of meerdere stukken, de herroepingstermijn begint op de dag waarop u (of een door u aangewezen derde partij anders dan de vervoerder) het laatste lot of het laatste stuk fysiek in bezit nemen.


Het herroepingsrecht geldt niet voor: - Producten gemaakt volgens klantspecificaties of duidelijk gepersonaliseerd - verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en die na levering door de klant zijn verzegeld. Een artikel is beschadigd tijdens het transport. Wij zorgen voor de retourzending van het product gedurende 14 dagen (zie AV). Ik mis artikelen.


Ondanks de zorg die is besteed aan het voorbereiden van uw bestelling, is er altijd een fout mogelijk. Als een van de artikelen in uw bestelling ontbreekt: - Controleer of u het artikel (als het een klein product is) niet in de verzenddoos heeft laten zitten. - Controleer of u alle pakketten in uw bestelling heeft ontvangen. Aarzel niet om bij twijfel of vragen contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail support@optimapharma.be of via het contactformulier op onze site.

Als indicatie, voor producten die op voorraad zijn, leveren wij binnen een gemiddeld 3 werkdagen in heel BeNeLux en 5 werkdagen in andere landen van de Europese Unie. In geval van onbeschikbaarheid van het product in ons pand, de levertijd zal langer zijn. De bekende datum zal zijn bevestigd op het moment van bestellen. Onze pakketten worden bezorgd door DHL. A vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot enige aftrek, boete, schadevergoeding of compensatie.

U heeft een probleem met een van onze producten, u kunt deze aan ons retourneren onder bepaalde voorwaarden. Neem contact op met onze klantenservice of bel uw verkoop vertegenwoordiger.

Als u hulp nodig heeft bij een technische vraag, kunt u ons telefonisch of per e-mail bereiken of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

 • Artikel 1. DEFINITIES

  In deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de volgende definities van toepassing en levering:

  • OPTIMA PHARMA: SPRL OPTIMA PHARMA met maatschappelijke zetel te Avenue Geroges Lecointe, 50 te 1180 Brussel (BELGI), ondernemingsnummer BE 0543.778.33
  • KLANT: iedere partij die een Overeenkomst sluit of is aangegaan met OPTIMA PHARMA, evenals elke partij aan wie OPTIMA PHARMA levert of heeft geleverde producten en/of diensten
  • CONTRACT: elke overeenkomst en/of rechtshandeling tussen OPTIMA PHARMA en de Klant met betrekking tot de aankoop van producten en/of diensten door de Klant van OPTIMA PHARMA, evenals alle andere opdrachten die zijn toevertrouwd door de Klant bij OPTIMA PHARMA
 • Artikel 2. TOEPASSINGSGEBIEDEN

  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering van apparatuur door OPTIMA PHARMA aan de klant en, meer in het algemeen, aan elke schatting, aankoop bestelling, factuur of contract gesloten tussen OPTIMA PHARMA de Klant.

  In geval van verschillen tussen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en andere voorwaarden, dergelijke verschillen kunnen alleen van toepassing zijn als ze zijn geaccepteerd door OPTIMA PHARMA uitdrukkelijk en schriftelijk.

  Alle andere door de Klant gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

 • Artikel 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  Aanbiedingen en prijsvoorstellen worden door OPTIMA als vrijblijvend beschouwd PHARMA en kan op elk moment worden geannuleerd of gewijzigd.

  Het contract is niet perfect tussen OPTIMA PHARMA en de klant tot de bestelling is bevestigd, ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van OPTIMA PHARMA, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of de levering en facturering van de producten.

  Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren en is alleen geldig met de written acceptance of OPTIMA PHARMA.

  De Klant mag de rechten en plichten die voortvloeien uit een bestelling niet overdragen bevestiging aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTIMA PHARMA.

 • Artikel 4. PRIJS EN BETALING

  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen exclusief VAT.

  BTW en alle andere mogelijke belastingen, heffingen, vergoedingen of andere betalingen opgelegd door de overheid in verband met de uitvoering van het bevel / aankoop is altijd de verantwoordelijkheid van de Klant.

  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de prijzen gefactureerd aan de Klant volgens de meest recente prijsaanbiedingen op het ogenblik van de totstandkoming van het Contract.

  De facturen van OPTIMA PHARMA zijn betaalbaar conform hetgeen vermeld staat op het bestelformulier.

  Facturen dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst te worden geprotesteerd. Protesteren tegen een factuur schort de betalingsverplichting van de Klant echter niet op.

  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, de Klant is per maand vertragingsrente verschuldigd vanaf de volgende dag, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving.

  De in aanmerking genomen late rentevoet wordt berekend op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelszaken transacties.

  Bovendien is de Klant die achterstallig is met de betaling van een factuur aansprakelijk, zoals van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, op een forfaitaire vergoeding die overeenkomt met tot 10% van het bedrag van de achterstallige factuur, met een minimum van 200,00 €.

  Het recht van OPTIMA PHARMA om een ​​hogere vergoeding te vorderen blijft onaangetast in alle opzichten en is onderworpen aan het bewijs van grotere schade die daadwerkelijk is geleden.

 • Artikel 5. LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

  Levertijden worden door OPTIMA PHARMA alleen ter informatie gecommuniceerd en zijn derhalve niet bindend voor OPTIMA PHARMA. Overschrijding van deze termijnen mag in geen geval aanleiding geven tot de beëindiging van het contract, of tot enigey andere vorm van compensatie.

  Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, geschiedt levering tot aan de bezorger adres overeengekomen tussen partijen.

  De Producten blijven eigendom van OPTIMA PHARMA totdat ze volledig en effectief zijn betaling van de prijs door de Klant. In geval van doorverkoop van de Producten door de Klant aan een derde partij, de schuld van de Klant tegen de derde partij zal worden overgedragen aan OPTIMA PHARMA totdat vol en effectieve betaling van de Prijs door de Klant.

  De Klant verbindt zich ertoe OPTIMA PHARMA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen het geval van beslaglegging of andere procedures met betrekking tot de verkochte Producten.

 • Artikel 6. CLAIMS

  De Klant is verplicht om de conformiteit van de inhoud en de kwaliteit van de pakketten met wat vooraf was afgesproken bij ontvangst zijn bestelling.

  Op straffe van nietigheid moet een klacht schriftelijk worden gemeld binnen de volgende termijnen:

  • a) Indien een klacht betrekking heeft op een levering die niet voldoet aan met het bestelformulier (bijvoorbeeld: het Product of de bestelde hoeveelheid niet corresponderen) binnen twee (2) werkdagen vanaf de datum van levering van de Producten, namelijk de levering van de Producten aan de Klant
  • b) In het geval van een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek gedefinieerd in vijf (5) werkdagen vanaf de datum van ontdekking van het gebrek door de Klant of vanaf de datum waarop de Klant redelijkerwijs in staat was bepaal het defect.

  In geval van niet-naleving van de klachttermijn, zal de Klant wordt geacht akkoord te gaan met de levering en af ​​te zien van elk verhaal tegen OPTIMA PHARMA voor gebreken die de geleverde producten beïnvloeden.

  Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betaling verplichtingen.

  Wanneer OPTIMA PHARMA een klacht gegrond acht, is deze slechts gebonden, naar eigen goeddunken, hetzij om de ontbrekende producten te leveren, hetzij om te reparerenr of de defecte producten vervangen door de betreffende producten terug te sturen.

  De klant kan alleen defecte producten retourneren als OPTIMA PHARMA hiermee instemt schriftelijk en de defecte producten zijn nog in originele staat en verpakking.

  De Klant heeft niet langer het recht om een ​​klacht in te dienen met betrekking tot de onjuist aantal producten geleverd na ontvangst ontvangstbewijs voor de geleverde producten.

 • Artikel 7. GARANTIE OP VERBORGEN GEBREKEN

  OPTIMA PHARMA geeft geen andere garantie dan de garantie verborgen gebreken in de verkochte producten afdekken.

  De bewijslast van het bestaan ​​van een verborgen gebrek ligt bij de Klant.

  a) Defecten in de Producten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of behandeling tijdens levering of opslag, of als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met (i) enige toepasselijke wet- en regelgeving, (ii) de instructies en/of de verpakking van de Producten, ongeacht de persoon die deze niet heeft gerespecteerd instructies (of het nu de Klant of een derde partij is)

  Gebreken op het moment van levering afwezig en/of als gevolg van normale slijtage of veroudering van de Producten, of als gevolg van schade of ongevallen veroorzaakt door nalatigheid, misbruik, onhandigheid of gebrek aan onderhoud van de Producten.

 • Artikel 8. OVERMACHT

  In geval van overmacht aan de zijde van OPTIMA PHARMA, de uitvoering van het Contract wordt geheel of gedeeltelijk opgeschort zolang het geval is van overmacht blijft bestaan, zonder dat OPTIMA PHARMA aansprakelijk is voor enige vergoeding aan de klant.

  Wanneer het geval van overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, is de Klant kan het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder juridische tussenkomst of schadevergoeding, aangetekend.

  Onder overmacht wordt verstaan ​​elke omstandigheid buiten de controle van OPTIMA PHARMA, voorzienbaar of niet, tijdelijk belemmerend of niet de uitvoering van het Contract.

  Het volgende heeft in het bijzonder betrekking op overmacht:

  • a) De omstandigheden die verband houden met de mensen en/of materialen gewoonlijk gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of van dien aard zijn de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of zo moeilijk maken en/of onredelijk bezwarend dat partijen niet meer onmiddellijk kunnen verwachten uitvoering van de overeenkomst
  • b) Ziekte van personeel, evenals onderbrekingen en productieonderbrekingen; zonde.
  • c) de staking;
  • d) Invoer- of uitvoerbeperkingen en overheidsmaatregelen
  • e) Niet-nakoming door derden van een overeenkomst, waardoor het onmogelijk is om de eigen contractuele diensten van de partijen uitvoeren
  • f) Brand, overstromingen en waterschade;
  • g) Oorlog, opstand en de omstandigheden van pandemieën.
 • Artikel 9. TAAL

  Wanneer deze Algemene Verkoopvoorwaarden in een taal moeten worden vertaald anders dan Frans en er ontstaat een tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies van deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleert de Franse versie boven de andere versie.

 • Artikel 10. NIETIGHEID VAN EEN OF MEER BEPALINGEN

  De ongeldigheid van een van de bepalingen van het Contract en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van het Contract en/of deze algemene verkoopvoorwaarden en aflevering.

  De nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht automatisch te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de voorwerp en reikwijdte van de oorspronkelijke bepaling.

 • Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  De rechtsbetrekkingen tussen OPTIMA PHARMA en de Klant zijn uitsluitend wordt beheerst door het Belgische recht en de toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 op de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.

  Alle geschillen tussen OPTIMA PHARMA en de Klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussels.